Centrum serwisowy
i naprawa z dojazdem
+48 530 493 740
pn. - pt. 10:00-18:00 sb. 11:00-14:00

Polityka prywatności

 Administratorem danych osobowych klientów przekazanych Serwisowi jest SW STANISLAV SHAKHOV z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 33a lokal U3  (dalej «Administrator»)

Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu:  zawarcia umowy świadczonej usługi serwisowej.   Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania usługi.  Zastrzegamy  że w przypadku nie podania danych Administrator nie ma możliwości zrealizowania usługi serwisowej.

 Dane osobowe Klienta będą  przechowywane przez okres 3 lat.

 Dane osobowe nie będą wykorzystanie w celu podejmowanie zautomatyzowanych decyzji .

 Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w związku realizowaną usługą serwisową na podstawie  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Klient  ma prawo wglądu do swoich   danych oraz ich poprawiania.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: info@gadgetserwis.pl

Centrum serwisowe Gadget Serwis(dalej jako: «Serwis») nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie, pliki, dane na dysku lub w danym urządzeniu. Powyższe dotyczy także wszelkich danych lub programów zainstalowanych lub zapisanych w pamięci urządzenia lub na zewnętrznych/ dodatkowych nośnikach danych typu karty SIM, FLASH itp. Klient jest zobowiązany do skopiowania swoich danych w bezpieczny sposób i przechowania kopii plików przed oddaniem urządzenia do naprawy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne utracone podczas naprawy dane, pliki lub programy. Klient akceptuje powyższe i zobowiązuje się nie podnosić wobec Serwisu jakichkolwiek roszczeń związanych z utratą danych lub programów.

Serwis może odmówić świadczenia usługi serwisowej i naprawy urządzenia w szczególności w następujących przypadkach: naprawa okaże się niemożliwa, Serwis nie podsiada części/podzespołów potrzebnych do wykonania naprawy, urządzenie będące przedmiotem naprawy jest nieoryginalne, zostało importowane, eksportowane lub nabyte niezgodnie z prawem.

Koszt naprawy oraz termin realizacji usługi serwisowej wskazane w niniejszym dokumencie są orientacyjne i mogą ulec zmianie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

Niniejszy dokument uprawnia do odbioru urządzenia po zrealizowanej naprawie w godzinach pracy Serwisu. W przypadku zniszczenia lub utraty niniejszego dokumentu, jedyną osobą uprawnioną do odbioru urządzenia jest Klient oddający urządzenie do naprawy. Urządzenie zostanie wydane Klientowi po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Klient zobowiązuje się do odbioru urządzenia z Serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zrealizowanej naprawy. W przypadku nieodebrania urządzenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Serwis jest uprawniony do oddania urządzenia do przechowania na koszt i ryzyko Klienta.

Serwis udziela gwarancji jakości na wykonane usługi serwisowe na zasadach i warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.